AN ANALYSIS OF EDUCATIONAL AIMS IN TURKEY: A SOCIAL AND POLITICAL CONTEXT

Oktay Cem Adiguzel

Resumo


Que tipo de modelo humano deve ser o objetivo da educação? Neste estudo, os significados atribuídos aos objetivos da educação e representações do modelo humano foram examinados com base em abordagens ontológicas, ideológicas e psicológicas, e a mudança histórica dos objetivos educacionais no sistema educacional turco. A Turquia, um país integrado aos sistemas internacionais, tem sido constantemente afetado pelas transformações mundiais ideológicas, econômicas e sociais e buscou adaptar-se a essas transformações com as regulamentações do sistema educacional. No âmbito deste estudo, os objetivos do sistema educacional turco e as representações do modelo humano juntamente com as transformações socioeconômicas e políticas foram analisados no processo histórico desde os anos de fundação da República. Neste contexto, os períodos de transformação foram determinados examinando-se as estruturas de pensamento dominantes no sistema educacional turco e a e discutindo-se a mudança nos objetivos educacionais nesses períodos.Abstract: What kind of a human model should be the aim of education? In this study, the meanings attributed to the aims of education and human model depictions were examined based on ontological, ideological and psychological approaches and the historical change of educational objectives in the Turkish education system. Turkey, a country integrated with international systems, has been constantly affected by the ideological, economic and social transformations in the world, and sought to adapt to this transformation with the regulations for the education system. Within the scope of this study, the aims of the Turkish education system and the human model depictions together with socio-economic and political transformations were analyzed in the historical process since the foundation years of the Republic. In this context, the periods of transformation were determined by examining the thinking structures dominant in the Turkish education system, and the change in educational aims in these periods were discussed.

Palavras-chave


Educational aims; Curriculum; Turkish education system. Objetivos educacionais; Currículo; Sistema de educação turco.

Texto completo:

PDF (English)

Referências


ADIGÜZEL, O. C. Eğitim Biliminde Gelişmeler. Advances in Educational Science. Eskisehir: Anadolu Universitesi, Açıkogretim Fakultesi Yayını, 2013.

ADIGÜZEL, O. C. Türkiye’de eğitim programlarının geliştirilmesinde güncel sorunlar ve olası çözümler [Current problems in the curriculum development of Turkey]. Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi, 2020. Available in: http://www.nirvanasosyal.com/h-558-turkiyede-egitim-programlariningelistirilmesinde-guncel-sorunlar-ve-olasi-cozumler.html.

ADIGÜZEL, O. C.; DALIOGLU, S. T.; ERGÜNAY, O. An Investigation of 21st Century Primary Schools' Functions According to Primary School Teachers' Views. Egitim ve Bilim, v. 42, n. 189, p. 85-106, 2017.

AKINCI, A.; USTA, S. Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçişte Etkili Olan Dış Faktörlerin Değerlendirilmesi. The assessment of external factors having an impact on the process of transition to a multi-party system in Turkey. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Veİdari Bilimler Fakültesi Dergisi,v. 21, n. 1, p. 275-288, 2016.

AKYAZ, D. Askeri müdahalelerin orduya etkisi. The impact of military interventions on theTurkish Armed Forces. İstanbul: İletişim Yayınları, 2002.

ARSLAN, A. Felsefeye Giriş. Introduction to Philosophy. 25. ed. Ankara: BB101 Yayınları, 2017.

ARSLAN, M. Cumhuriyet dönemi ilköğretim programları ve belli başlı özellikleri. Primary education curricula and their main features in period of Republic. Milli Eğitim Dergisi, 146, 2000.

AYTAÇ, K. Türkiye’de eğitim sistemi ve eğitim seviyesi. The educational system and level of education in Turkey. Araştırma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi, n. 5, p. 241-271, 1967.

BERKOVICH, I.; BENOLIEL, P. The educational aims of the OECD in its TALIS insight and lesson reports: exploring societal orientations. Critical Studies in Education, v. 61, n. 2, p. 166-179, 2020.

BERTRAND, Y. Théories contemporaines de l’éducation Contemporary theories of education. 4rd ed. Montréal : Edition Nouvelle, 1998.

BILGILI, A. S. Eğitim programlarımızda Türk-İslam sentezi meselesi (1980-2000 yılları arasındaki tartışmalara bir projeksiyon) [Turkish-Islamic Synthesis Matter in Educational Programs. A Projection to Arguments between 1980-2000 Years. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, v. 1, n. 1, 2014.

BINBASIOGLU, C. Eğitim düşüncesi tarihi. History of educational thought. Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi, 1982.

BUDAK, L.; BUDAK, Ç. Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilkokul programları (1870–1936). Primary education curriculums from the Ottoman Empire to the Republic of Turkey (1870–1936). Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, n.181, p. 51-68, 2014.

BURGER, E. İş pedagojisi. Pedagogy of work. Translate: F. Kanad. Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1914.

CONNELL, R. Good teachers on dangerous ground: towards a new view of teacher quality and professionalism. Critical Studies in Education, v. 50, n. 3, p. 213-229, 2009.

ÇELENK, S.; TERTEMIZ, N.; KALAYCI, N.; TAZEBAY, A. İlköğretim programları ve gelişmeler: Program geliştirme ilke ve teknikleri açısından değerlendirilmesi. Primary curricula: Evaluation in terms of curriculum development principles and techniques. Ankara: Nobel Yayıncılık, 2000.

CILINGIR, L.; KUÇUKALI, R. Immanuel Kant’ın eğitim anlayışı. Immanuel Kant's conception of education. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi dergisi, n. 10, p. 81-98, 2004.

DEMIREL, T. Devlet, toplum ve siyaset. State, society, and politics. In: KOÇAK-TURHANOĞLU A. (ed.) Sosyoloji I, p. 86-106. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2012.

DEPOVER, C.; NOEL, B. Le Curriculum et ses logiques. The logic of the curriculum. Paris: L’Harmattan, 2005.

DINÇER, M. Eğitimin toplumsal değişme sürecindeki gücü. The effects of the education on the social change. Ege Eğitim Dergisi, n. 3, p. 102-112, 2003.

DIRECTORATE GENERAL OF MIGRATION MANAGEMENT, İstatistikler [Statistics]. Güncel veriler-Eylül 2020. Available in: https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 adresinden. Access in: 19.09.2020 tarihinde erişim sağlanmıştır.

DOGAN, R. Osmanlı eğitim kurumları ve eğitimde ilk yenileşme hareketlerinin batılılaşma açısından tahlili. Analysis of Ottoman educational institutions and innovation movements in education in terms of westernization. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 37, 1999.

ERGÜN, M. Bir Bilim Olarak Eğitimin Felsefi Temelleri Philosophical Foundations of Education as a Science. Eğitim Bilimine Giriş. Ed. Ç. Özdemir. Ankara: Ekinoks Eğitim Danışmanlık, p. 27-55, 2006.

FIALA, R. Educational ideology and the school curriculum. In: BENAVOT, A and BRASLAVSKY, C. School knowledge in comparative and historical perspective. Dordrecht: Springer, p. 15-34, 2007.

GIORGETTI, F. M.; BATIR, B. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı Döneminde Eğitim Politikaları. The educational policies during the Presidency of Ismet Inönü. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, p. 27-56, 2008.

GULER, A. Cumhuriyet döneminde başlangıçtan günümüze eğitim sürecinin tarihi gelişimi [The historical development of the educational process from the beginning to the present during the Republican period]. In: M. HESAPÇIOĞLU (ed.) Türkiye’de Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, p. 56-73, 2006.

GÜLLÜPINAR, F. Türkiye’de iktisadi dönüşümler ve eğitim politikaları [Economic transformation and education policies in Turkey]. In: GÜMÜŞ. A. (ed.) Türkiye’de Eğitim Politikaları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, p. 187-212, 2015.

HYSLOP-MARGISON, E. J.; SEARS, A. M. Neo-liberalism, ideology and education. In: Auctor? Neo-liberalism, globalization and human capital learning. Dordrecht: Springer, p. 1-24, 2006.

INAL, K. AKP’nin neoliberal ve muhafazakar eğitim anlayışı. AKP's neoliberal and conservative understanding of education. Eleştirel Pedagoji, n. 1, p. 37-50, 2009.

İSERI, A. Türkiye’de uygulanan program geliştirme modellerinin çatışmacı kuram açısından ideoloji üretim sorunu. The issue of ideology in context of conflict theory in the implemented models of curriculum development in Turkey. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. v. 27, n. 1, p. 153-184, 2014.

KANZ, H. Emmanuel Kant: Perspectives. Emmanuel Kant: Perspective, Paris: UNESCO. Revue Trimestrielle d’éducation comparée, v. 23, n. 3-4, p. 813-830, 1993. Accès dans: http://www.ibe.unesco.org/.

KOCAK-TURHANOGLU. Sosyoloji, bilim ve yöntem. Sociology, science and methodology. In: A. KOCAK-TURHANOGLU (ed.) Sosyoloji I. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, p. 2-32, 2012.

LENOIR Y.; TUPIN, F; ADIGUZEL, O. C. Des finalités éducatives scolaires entre néolibéralisme et conservatisme? [Educational aims between neoliberalism and conservatism?] In: LENOIR, Y.; ADIGUZEL, O. C; LENOIR, A.; LIBÂNEO, J. C.; TUPIN, F. (ed.). Les finalités éducatives scolaires pour une étude critique des approches théoriques, philosophiques et idéologiques. Canada: Éditions Cursus Universitaire, p. 467-515, 2016.

LIBÂNEO, J. C. School educative aims and internationalization of educational policies: impacts on curriculum and pedagogy. The European Journal of Curriculum Studies (Euro-JCS), v. 3, n. 2, p. 444-462, 2016.

LIBÂNEO, J. C.; SILVA, E. School educational purposes and socially fair school: the pedagogical approach of social and cultural diversity. Araraquara, Revista on line de Política e Gestão Educacional, n. 24, p. 816-840, 2020.

MCLAREN, P. Okullarda yaşam: Eleştirel pedagojiye giriş. Life in school: An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundation of Education. Translation Ed. P.; Eryaman, M. Y.; Arslan, H. Ankara: Anı Yayıncılık, 2011.

MILLÎ EĞITIM BAKANLIĞI (MEB). Milli Eğitim İstatistikleri. National Education Statistics, 2020. Available in: http://sgb.meb.gov.tr/ adresinden 30 Ekim 2020 tarihinde ulaşılmıştır.

RESMÎ GAZETE. İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik. Primary Education and Education Law, 2012. Available in: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120411-8.htm.

SARUHAN, Ş. C.; OZDEMIRCI, A. Bilim felsefe ve metodoloji. Science philosophy and methodology. İstanbul: Beta Yayıncılık, 2011.

SOËTARD, M. Johann Heinrich Pestalozzi. Revue trimestrielle d’éducation comparée, v. 24, p. 307-322, 1994

TAN, M. Eğitim sosyolojisinde değişik yaklaşımlar: Yorumcu paradigma. Different approaches in educational sociology: Interpretive paradigms. Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, v. 26, n. 1, p. 67-89, 1993.

TANGULU, Z.; KARADENIZ, O.; ATEŞ, S. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Sistemimizde Yabancı Uzman Raporları (1924-1960). Foreign expert reports in the Republic period education system (1924-1960). International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Tu, v. 9, n. 5, p. 1895-1910, 2014.

TOPSES, G. Cumhuriyet dönemi eğitiminin gelişimi [The development of education in the Republican period]. In: 75 yılda egitim. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, p. 9-23, 1999.

TURKOGLU A.; SARI M. Cumhuriyetten günümüze program geliştirme çalışmaları. Curriculum development studies from the Republic to the present. In: HESAPCIOGLU, M. (ed.). Türkiye’de Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, p. 328-367, 2006.

ULUGTEKIN, M. G. Aile, eğitim ve toplum. Family, education and society. In: A. Koçak-Turhanoğlu (ed.). Sosyoloji I. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, p. 140-163, 2012.

UYGUN, S. Türkiye'de dünden bugüne özel okullara bir bakış (gelişim ve etkileri) The development of private schools in Turkey from past to present. Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, v. 36, n. 1-2, p. 107-120, 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.18224/educ.v24i0.8961

Direitos autorais 2021 Oktay Cem Adiguzel

Rodapé - Educativa
 

Este obra está licenciada com uma Licença Creative Commons - Atribuição Sem Derivações 4.0 CC BY-NC-ND


EDUCATIVA | Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | e-ISSN 1983-7771 | Qualis CAPES Preliminar 2019 = B1

Visitantes - (04/09/2017 - 12/08/2021)

Fonte: Google Analytics.